يونسکو خواستار قطعنامه برای ممنوعيت خريد ميراث فرهنگی عراق شد

نسرين مهدوی، آلمان