دو تن از مشاوران فرهنگی پرزيدنت بوش به عنوان اعتراض نسبت به آنچه که کوتاهی

دولت آمريکا در زمينه حراست از آثار تاريخی بی نظير موزه باستانشناسی بغداد ناميده اند از مقام خود استعفا کرده اند.
مارتين ساليوان، رئيس کميته مشورتی و گَری وايکَن عضو هيئت مشاوران ضمن کناره گيری از مقام خود گفتند که نيروهای آمريکا بايد از غارت آثار باستانی در بغداد پيشگيری می کردند.


دزدانی که وارد موزه ملی بغداد شدند گنجينه های تاريخی بيشماری را که متعق به عصر کهن در آسيای صغير بود غارت کردند.

بسياری از اين آثار چهار تا پنج هزار سال قدمت داشتند. گزارشهائی به نقل از مقامات سازمان ملل منتشر شده که حاکيست احتمالا ً خود کارمندان موزه و دزدان حرفه ای در چپاول موزه بغداد دست داشته اند.
در اين حال، سازمان پليس بين المللی (اينترپُل) و اداره آگاهی فدرال آمريکا (اف. بی. آی.) می گويند کارآگاهانی برای پيدا کردن آثار مسـروقـه و بازگرداندن آنها به مـوزه بغـداد به عـراق فرستاده شده اند.