به دعوت مساجد در بغداد غارتگران ، بعضی از کالا های چپاول شده را به تدريج به مساجد پس می دهند. به گزارش نازی بگلری در اينباره توجه فرمائيد.