در سال ۱٩٧٨ ميلادی سنای آمريکا پيمانی را تائيد کرد که بموجب آن کانال پاناما که توسط آمريکا ساخته شده بود، در پايان قرن بيستم به دولت پاناما داده شود.