تهيه نقشه ژنتيک ويروس بيماری سارز و نيز تکميل نقشه ژنتيک بدن انسان امکانات پزشکی بی حد و حصری برای رهائی بشر از چنگال بيماری های مرگبار فراهم می آورد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه « دانش و جامعه» اين دو موضوع را برای آگاهی شنوندگان تشريح می کند.