ستاره درخشش از بخش فارسی صدای آمريکا گفتگوئی انجام داده است با آقای محمد شريف ، وکيل مدافع دکتر ناصر زرافشان و عضو هيأت علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبائی، درباره وضع دکتر زرافشان.