دو مرکز بزرگ هنری در آمريکا شهرت خاصی دارند: يکی مرکز هنری کندی در شهر واشنگتن و ديگری مرکز لينکلن در شهر نيويورک.