محمد قدس رضوی درباره مراسم يادبود شهدای ارتش ايران در شهر لس آنجلس گزارشی دارد که می شنويد.