بيمارستانهای بغداد يکی از نقاطی بود که مورد يورش و چپاول غارتگران قرار گرفت و مردم نه تنها دارو، بلکه چراغها و کولر های بيمارستان ها را هم ازجا کنده اند و باخود بردند. اکنون بيمارستانها در بدترين شرايط قرار دارند. به گزارش نازی بگلری در اين باره توجه فرمائيد.