دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی ارايه می کند:

1- بازگشت تعدادی از رهبران عراقی مخالف صدام حسين به عراق و کوشش هائی در جهت برقراری وضع عادی در شهر های آن کشور.

2- گفته های آقای خاتمی در رد نظرات آقای هاشمی رفسنجانی درباره همه پرسی برای برقراری مناسبات با آمريکا.