نشريات فرانسوی زبان کشورهای عربی همچون لبنان در تحليْ هايشان از تحولات مربوط به جنگ عراق، نحوه سقوط صدام حسين و ارتش عراق را مشکوک می دانند. اين نشريات فرانسه زبان می گويند که به اصطلاح «فرار» صدام و سقوط سهل و ساده بغداد و ديگر شهرهای عراق ممکن است بر اساس يک تفاهم قبلی بوده باشد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.