دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی ارايه می کند:

۱- کنفرانس رهبران مذهبی و قومی عراق با هدف برنامه ريزی برای تعيين يک دولت انتقالی در عراق

۲- حضور نظامی و سياسی آمريکا در منطقه و واقعيت های تازه برای سوريه و ايران