علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- کوشش ها و اخطارهای مقامات آمريکا و بريتانيا در جهت هوشيار کردن سوريه و ايران از موقعيت حساس آنها.

٢- اوضاع در مناطق شيعه نشين عراق و تشکيل کنفرانس رهبران عراقی در شهر ناصريه و تظاهرات گروهی از مردم در محکوم کردن صدام حسين و حضور نيروهای خارجی در عراق.