علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری سابق ايران / در گفتگويی با يک فصلنامه / برای حل مشکل رابطه با امريکا، صحبت از رفراندم بميان آورده است. دراين رابطه ستاره درخشش گفتگوئی با مهندس محمد محسن سازگارا، استاد دانشگاه، صاحب نظر در مسائل سياسی ايران و مبارز فعال انجام داده است، به آن توجه فرمائيد.