برج هايی که بجای برج های سابق مرکز تجارت جهانی نيويورک ساخته خواهد شد

دانش و جامعه: گفتگو با مهندس ابوالحسن آستانه، استاد ساختمان

منصور فراسيون