جک استراو وزير امور خارجه بريتانيا و معاون او امروز راهی خاورميانه و کشورهای حوزه خليج فارس شده اند تا در باره بازسازی عراق مذاکره کنند. وزارت امور خارجه بريتانيا ميگويد آقای استراو از بحرين، کويت، قطر و عربستان سعودی ديدن ميکند. ماموريت سفر به ايران و سوريه نيز به مايک او براين، معاون او در امور خاورميانه محول شده است.