همکاران بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز نيکذات و منصور هاتفی، امروز بمدت ۱۵دقيقه به پای صحبت شنوندگان راديو آمريکا در ايران نشستند و نظرات ايرانيان را پيرامون سخنان ديروز آقای هاشمی رفسنجانی درباره ارتباط برقرار کردن با آمريکا، و پيشنهاد برگزاری رفراندوم برای گشودن باب مذاکره با آمريکا، جويا شدند. به نوار کامل اين گفتگو ها و بازتاب نظرات مردم ايران در اينجا توجه فرماييد.