از فردا، دوشنبه، در يکی از دانشگاه های پاريس هفته فرهنگی ايران برگذار خواهد شد، و شخصيت های برجسته ايرانی و فرانسوی در آن با ايراد سخنرانی در آن شرکت خواهند داشت. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس با دو مبتکر و مسئول اين برنامه، دانشجوی ايرانی، آقايان آرمان ارشادی و حسين خوانساری، گفتگويی انجام داده است که در اينجا شما را به شنيدن آن دعوت می کنيم.