اسرائيل ضمن لغو حالت آماده باش برای حمله احتمالی عراق، به مردم آن کشور گفته است می توانند ماسک های ضد گاز را کنار بگذارند و درو پنجر های درز گرفته شده خانه هايشان را بازکنند. وزارت دفاع اسرائيل امروز گفت حمله موشکی عراق ، با توجه به حضور نظامی آمريکا در جايگاههای پرتاب موشک ها در غرب عراق ، تهديدی بالقوه محسوب نميشود . وزارت دفاع اسرائيل همچنين گفت بزودی هزاران نفر از افراد واحدهای ذخيره را که ماه گذشته در آغاز جنگ عراق به خدمت احضار شده بودند ، مرخص ميکند ، اما جايگاههای پرتاب موشک های ضد موشک را کماکان حفظ خواهد کرد