روزنامه آلمانی : آيت الله باقرحکيم،از سرسخت ترين مخالفين عبدالمجيد خويی بود

نسرين مهدوی