در ايران يک دادگاه تجديد نظر حکم مجازات حبس را برای دو مسئول يک نظر سنجی را ، که نشان ميداد ايرانيان مايل به گفتگو با آمريکا هستند ، کاهش داده است . مجازات حبس حسين قاضيان و عباس عبدی بموجب اين حکم از نُه سال به چهارسال و نيم کاهش يافته است.

اين دو، در سال گذشته پس از انتشار نتايج نظر سنجی، که نشان ميداد قريب هفتاد و پنج درصد از ايرانيان مايلند مذاکرات با آمريکا از سر گرفته شود ، توقيف شدند. ايران ، اين دو را به انجام تماس های سری با آمريکا ، و فروش اطلاعات ، به نهاد های وابسته به تشکيلات اطلاعاتی آمريکا ، بريتانيا و اسرائيل ، متهم کرده بود.