کميته جهانی صليب سرخ اعلام کرد که پس از سه روز غارت از بيمارستان های شهر بغداد، سيستم بهداشتی اين شهر رسماً سقوط کرده است .

در يک اعلاميه ای که صليب سرخ جهانی انتشار داد گفت بدنبال هرج و مرج شديدی که در بغداد وساير شهرها روی داده است اين سازمان عميقاً نگران شده است. گزارش های رسيده حاکی است که بدنبال تسليم شهرهای موصل و کرکوک از سوی نيروهای عراقی به نيرو های ائتلاف، بی نظمی و غارت در اين دو شهر آغاز شده است.

مقامات نظامی آمريکائی گفتند که نيرو های ائتلاف سعی خواهند کرد تا نظم و آرامش را به بغداد وساير شهر ها ی عراق باز گردانند ولی نخستين مأموريت آنان بر طرف کردن مقاومت های پراکنده ای است که از سوی نظاميان عراقی بعمل ميآيد.