پليس بريتانيا، روز چهارشنبه، 24 نفر از افراد اپوزسيون عراقی را که به نشانه شادی از سقوط صدام حسين، به داخل سفارت سابق عراق در لندن هجوم آورده بودند، دستگير کرد. پليس می گويد، دستگير شدگان به اتهام اقدامات جنائی محاکمه خواهند شد، اما دستگيرشدگان می گويند، حرکت آنها عکس العمل شادی بخشی در برابر دريافت خبر سقوط صدام حسين و حکومت او بوده است.