علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

۱- تسلط نيرو های آمريکائی بر بغداد و متواری شدن مقامات و نيروهای صدام حسين.

۲- چگونگی آينده عراق و حکومت انتقالی که به يک دمکراسی در عراق مبدل کردد وهمچنين آينده کردستان عراق را مورد برسی قرار خواهد داد.