دولت کوبا اعلام کرد که، عليرغم جنگ در عراق، آن کشور سفارت خانه خود را در بغداد همچنان باز نگاه خواهد داشت. ولی ديپلماتها و کارکنان سفارت مطلقاً در بحران عراق به رهبری آمريکا دخالت نخواهند کرد. وزارت خارجه کوبا در هاوانا اعلام داشت که ارنستو گوِمز آب اِسکِل سفير کوبا در عراق بهمراه ۴ تَن ديگر از ديپلماتها مجموع کارکنان آن سفارت خانه را تشکيل خواهند داد. ساير کارکنان سفارت کوبا به همراه خانواده های خود چند هفته قبل بغداد را ترک کردند.