کارگردان: نيکيتا ميخالکوف
بازيگران» مارچلو ماسترويانی

ايتاليا، ۱۹۸۷، رنگی، ۱۱۸ دقيقه

اين فيلم، که به زبان ايتاليايی وروسی ساخته شده و زير نويس انگليسی هم دارد، ملغمه ايست چند مليتی و چند فرهنگی با برداشتهای مختلط از زوايای گوناگون به تمام معنی انترناسيوناليستی درباره يک مرد خوشگذران و هوسران ايتاليايی.