هر چند در شهرهای غربی و شمالی ترکيه، مردم از اقتصاد کند و بی تحرک شکايت می کنند، در جنوب و جنوبشرقی کردنشين، هجوم خبرنگاران و سازمانهای بين المللی امداد تکانی کوچک و موقت به اقتصاد نيمه جان اين مناطق داده است. به گزارش نازی بگلری از ديار بکر در اينباره توجه فرمائيد.