امروز حدود ۲۵۰ نفر که گفته می شد دانشجو هستند در برابر سفارت انگليس دست به تظاهرات زدند و شعارهای ضدغربی و ضد صدام سر دادند.

تظاهرکنندگان به سوی محوطه سفارت انگليس تخم مرغ، گوجه فرنگی و ترقه پرتاب می کردند. به گزارش خبرگزاری رويتر ديروز هم تظاهرات مشابه در برابر سفارت انگليس به پا شد.