يک سازمان امداد که مقرش در نيويورک است می گويد تلفات جنگهای داخلی جمهوری دموکراتيک کنگو بيش از همه جنگهای ديگر از پايان جنگ جهانی دوم تا کنون است.

کميته امداد بين الملی می گويد در جنگ کنگو دست کم سه ميليون و سيصد هزار نفر از ماه اوت ۱۹۹۸ تا ماه نوامبر ۲۰۰۲ به هلاکت رسيده اند. تنها در هفته گذشته در شمال کنگو تقريباً هزار نفر قتل عام شدند و تازه اين کشتارها با وجودی صورت می گيرد که از امضای پيمان صلح در کنگو فقط يک روز گذشته است.