نيروهای بريتانيا که شهر بزرگ بصره را در جنوب عراق تسخير کرده اند از يکی از رهبران عشاير محلی خواسته اند يک دولت محلی غيرنظامی برای اداره امور شهر و شهرستان بصره تأسيس کند

مقامات نظامی بريتانيا نام آن شيخ محلی را ذکر نکرده اند و فقط گفته اند که وی شخيص و معتمد است

اهالی بصره از نبودِ آب در شهر و به هم خوردن نظم و آرامش در شهر گله دارند.

ديروز هنگامی که نيروهای بريتانيا در پايان تقريباً دو هفته محاصره بصره آن شهر را تصرف کردند، اهالی به چپاول پرداختند و هتلها، ساختمان های حزب بعث و اماکن ديگر را غارت کردند.