ظرف ده يا پانزده سال آينده موقعی که سوار هواپيمای مسافری می شويد اگر به شما گفتند که خلبان پشت فرمان هواپيما نيست مبادا وحشت کنيد چون هواپيماهای آينده خودکار و بدون خلبان خواهند بود و در برابر تصادفهای هوائی هم مصونيت خواهند داشت. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه « دانش و جامعه» جزئيات اين تحول را در رشته هوانوردی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.