گزارش محمد قدس رضوی درباره تظاهراتی که در مقابل ساختمان فدرال در لس انجلس کاليفرنيا بخاطر حمايت از نيروهای ائتلاف صورت گرفت.