در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم لندن، چارچوب گفتگوهای بلفاست بين پرزيدنت بوش و تونی بلر و همچنين سفر يکروزه وزير امورخارجه ايران به ترکيه برای گفتگو در باره آينده عراق را مورد بررسی قرار ميدهد.