مقامات نظامی آمريکا درباره واقعه ای در شمال عراق تحقيق ميکنند که امکان دارد به کشته شدن دست کم ده نفر از نيروهای خودی ، در جريان شليک های موسوم به « شليک های خودی » منجر شده باشد. مقامات کرد ميگويند هواپيماهای آمريکائی، کاروانی از رزمندگان کرد و نيروهای ويژه آمريکائی را بين راه کرکوک و موصل بمباران کرده اند . يک خبرنگار بريتانيائی که همراه اين کاروان است ميگويد وی دست کم جسد ده نفر را در خودروهائی که می سوختند ، ديده است . مقامات کرد از کشته شدن ۱۸ کرد و مجروح شدن ۴۵ نفر ديگر خبر داده اند