مقامات يونيسف در افغانستان ميگويند مشکلات بهداشتی و تغذيه، توسعه و عمران افغانستان را در دراز مدت تهديد ميکند. يک سخنگوی اين موسسه که وظيفه اصلی آن حمايت از کودکان است گفت درصد مرگ و مير نوزادان و مادران در اين کشور آسيب ديده از جنگ، جزو بالاترين درصد های شناخته شده در جهان است. يونيسف ميگويد پائين آوردن اين درصد، از طريق ايجاد و گسترش تاسيسات بهداشتی و درمانی و بهبود برنامه های مرتبط با تغذيه و آموزش امکان پذير است.