مقامات رسمی دولت بوليوی اعلام داشتند که آنان برای يافتن قربانيان ريزش زمين در شهرمعدنی چيما، که عده بسياری را زنده بگور کرده است هر گونه اميدی را از دست داده اند. در اين حادثه مرگ ۱۷ تن مورد تأييد قرار گرفته است.

روز جمعه مقامات دولتی گفتند که قصد دارند آن بخش از شهر را بعنوان گورستان جمعی قربانيان اعلا م دارند.