مقامات بهداشت سازمان ملل متحد می گويند بيماری مرموز و مهلک ذات الريه آسيائی بسيار بيش از آنچه که می پنداشته اند مسری و کشنده است و به مسافران از همه کشورها هشداد داده اند از سفر به هنگ کنگ و چين که منشاء اين بيماری بوده اند خودداری کنند.

منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه « دانش و جامعه » تازه ترين اطلاعات مربوط به اين بيماری را به آگاهی شنوندگان عزيز می رساند.