دوشيزه جِسيکا لينچ، سرباز آمريکائی که توسط نيروهای صدام به اسارت گرفته شد امروز در بيمارستان نظامی آمريکا در آلمان تحت عمل جرائی قرار گرفت. سخنگوی بيمارستان گفت جسيکای ۱۹ ساله ديروز تحت عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفت تا از فشار بر پشتش کاسته شود و امروز به خاطر شکستگی ساقها و نيز بازوی راستش تحت عمل جرائی تازه ای قرار می گيرد.

نيروهای آمريکا در يک عمليات نجات به گونه ای که سابقاً فقط در فيلمهای مهيج سينمائی ديده شده جسيکا را از بيمارستانی که پاسداران صدام به زندان و شکنجه گاه تبديل کرده بودند نجات دادند. يک وکيل عراقی که ديده بود اين سرباز دختر را در آن محل کتک می زنند به نيروهای آمريکا اطلاع داد. بعداً به اين عراقی که جان خود را به خطر انداخته بود پناهندگی سياسی در آمريکا داده شد.