در زد و خوردهای عشايری در جنوب پاکستان ۱۴ نفر به ضرب گلوله به قتل رسيدند و ۲۴ نفر زخمی شدند.

پليس می گويد اين قتلها در اثر خصومتهای ديرينه بين قبيله مزاری و قبليه توگْتی در مرز استانهای سدن و بلوچستان رخ داد. حدود ۳۵ عضو قبيله بوگتی يونيفورم شبه نظاميان قبله مزاری را به تن کردند و بوسيله وانت به شهرک کيشمور حمله کردند .

اينگونه دشمنی ها در نواحی نيمه خودمختار پاکستان بيسابقه نيست ولی تلفات اين حمله به ميزان بيسابقه ای بالا بوده است.