چرا بنظر می رسد نيرو های ائتلاف در ناصريه گرفتار شده اند؟

استراتژی صدام حسين که گفته می شود کشانيدن نيرو های متحد به داخل بغداد است، تا چه حد می تواند موفق باشد؟

معنای هشدار وزير دفاع آمريکا به ايران و سوريه؟

اهداف استراتژيک و رزمی نيروهای ائتلاف در عراق؟

گفتگوی فرح جهانگيری