دانالد رامسفلد وزير دفاع ايالات متحده ميگويد، وی نمی تواند باور کند که ، ظاهر شدن اخير صدام حسين در تلويزيون حقيقی و مشروع ،بوده است .

وزير دفاع آمريکا روز يکشنبه در گفتگو با شبکه تمام خبری فاکس آمريکا گفت ، صدام و پسرانش از زمان آغاز جنگ تاکنون هيچ گاه در برنامه های زنده تلويزيونی حضور نيافته اند . وی گفت مقامات آمريکائی اکنون ميدانند که صدام پيش از شروع جنگ چندين ويديو تهيه کرده بود .

دانالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا در اين گفتگوی تلويزيونی گفت، اين ويديوها از جمله موجب شده است که نتوان گفت که آنها را چه زمانی تهيه کرده اند. وی افزود نمی داند آيا، صدا م حسين مرده ويا زنده است .اما آقای رامسفلد گفت اعضای خانواده صدام حسين به سوريه فرار کرده اند.