مقامات نظامی آمريکا در افغانستان گفتند دو تن از سربازان نيروهای ويژه آمريکا که در حال نگهبانی بودنددر يک حمله غافلگيرانه افراد مشکوک به طالبان کشته و يک تَن ديگر زخمی گرديد.

اين حادثه زمانی اتفاق افتاد که اخيراً مواضع افراد مشکوک طالبان، مورد حملات جديدی از سوی سربازان افغانی و آمريکائی قرار گرفته بود.

در حال حاضرصد ها تَن از نيروهای ائتلاف سرگرم اجرای عمليات نظامی ويژهای که مقابله شجاعانه خوانده ميشود در نزديکی غارها و روستاهای آن اطراف هستند.