مقامات صربستان ميگويند به نشانه هائی معتبر دست يافته است که همسر اسلوبودان ميلوشويچ رئيس جمهور سابق يوگسلاوی را به قتل يک رئيس جمهور اسبق آن کشور مرتبط ميکند. وزارت کشور صربستان امروز اعلام کرد که مقامات مسئول ميخواهند از ميريانا مارکوويچ Mirjana Markovic در باره سوء قصد به جان ايوان استامبوليچ، که تا سرنگونی دولت اش در کودتای سال ۱۹۸۷ توسط اسلوبودان ميلوشويچ، برای مدت يکسال رياست جمهوری صربستان را بر عهده داشت، بازجوئی کنند.

پليس صربستان هفته گذشته بقايای جسد آقای استامبوليچ را در قبری در شمال صربستان پيدا کرد. وی در اوت سال ۲۰۰۰ برای دويدن به پارکی در بلگراد رفت ولی مراجعه نکرد و از آن پس مفقود الاثر شناخته شد. در همين حال، دختر خانم مارکوويچ به روزنامه پابيلکا در مونته نگرو گفته است، مادرش برای سفری خصوصی به روسيه رفته است، و تعجب ميکند که چرا پليس دنبال اوست.