وزارت دفاع آلمان اعلام کرده است نيروهای متخصص آلمانی در کويت تنها مأموريت دارند تا از جان مردم اين کشورو نيروهای آمريکائی و متحدان آنهادر برابر حملات احتمالی به وسيله سلاحهای کشتار جمعی حفاظت کنند.

به گزارش نسرين مهدوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرماييد.