گزارش نازی بگلری از تظاهرات ضد جنگ، روز پنجشنبه در نيويورک