همايش به مناسبت يک صدمين سال روز تولد صادق هدايت در دانشگاه آکسفورد انگلستان ، مبنای گفتگو ی ستاره درخشش خبر نگار صدای آمريکا با برگذار کننده اين همايش، دکتر محمد علی همايون کاتوزيان ، استاد دانشگاه آکسفورد در انگلستان و محقق و نويسنده ايرانی است.