گفتگوی ستاره درخشش با سناتور سام کلمن sam coleman در باره عراق و ايران