در آمريکا وسائل ارتباط جمعی از اقدام مصرف کنندگان دربه تعويغ انداختن خرج ها عمده و غير ضروری و تصميم توليد کنندگان برای دست نگاه داشتن از سرمايه گذاری های جديد بعنوان دو اثری قابل لمسی که جنگ عراق بر اقتصاد آمريکا به جای گذاشته است خبر داده اند و می گوينددر چنين شرايتی قيمت های بلای نفت نيزمی تواند به تمامی بخش های اقتصاد آسيب برساند.