علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

1- در حاليکه نيروهای ائتلافی از چند جهت از جنوب عراق بسوی بغداد در حال پيشروی هستند، در شمال عراق نيز نيروها از طريق هوا وارد عراق می شوند.

2- در حاليکه وزير توسعه بين المللی بريتانيا خواستار پرداخت غرامت جنگ هشت ساله به ايران می شود، مقامات ايران به تظاهرات ضد آمريکائی خود ادامه می دهند.