کوته زمانی پس از آزمايش موشکی جديد هندوستان ، پاکستان نيزيک موشکِ زمين به زمينِ قادر به حمل کلاهکهای هسته ای را آزمايش کرد . سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز به خبرنگاران گفت آزمايش موشکی اينکشور موفقيت آميز بوده است .

وی تأکيد کردکه دولت اسلام آباد از قبل همسايگان پاکستان از جمله هندوستان را ، در جريان اين آزمايش قرار داده بود.

پيشتر ، مقامات هندوستان اعلام کردند که يک موشک ميان بردِ پريتْوی را با موفقيت ، آزمايش کرده اند . اين موشک قادر است کلاهکی يک تُنی را تا فاصله ۱۵۰ کيلومتری ، حمل کند .